Motorstek


Nieuws: Algemene voorwaarden

Door het gebruik van Motorstek.nl ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden die hier worden omschreven en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen.

Materiaal publiceren
Motorstek.nl stelt je in staat om een persoonlijk profiel met foto’s, video’s en blogs aan te maken en te publiceren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij de items die op Motorstek.nl worden gepubliceerd.

Je verklaart dat jij het recht hebt om dit materiaal ter beschikking te stellen aan Motorstek.nl en de hieronder beschreven licentie te verstrekken. Je vrijwaart Motorstek.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van foto's, video's, blogs en/of andere (textuele) informatie aan Motorstek, je automatisch aan Motorstek (1) een onbezwaarde, kostenloze, niet-exclusieve licentie verleent om de foto's, video's, blogs of andere (textuele) informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken in verband met de diensten van Motorstek en de foto's, video's, blogs of andere (textuele) informatie te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Motorstek; (2) het recht om enige door jou ter beschikking gestelde foto's, video's, blogs en/of andere (textuele) informatie te verwijderen van de servers van Motorstek en van de dienst van Motorstek, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Motorstek op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde partij.

De licentie eindigt op het moment dat jij de desbetreffende foto's, video's, blogs en/of andere (textuele) informatie verwijdert van de website van Motorstek.


Wanneer Motorstek.nl van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commercieel van aard is, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen behoudt Motorstek.nl zich het recht voor het materiaal te verwijderen of aan te passen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart Motorstek.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Het aanmaken van profielen is vrij voor iedereen boven de 18. Ben je onder de 18, vraag dan toestemming aan je ouders. Motorstek.nl behoudt zich het recht profielen van minderjarigen te verwijderen als dit nodig geacht wordt.

Motorstek.nl heeft geen enkele verplichting m.b.t. het al dan niet publiceren van het genoemde materiaal.

Links naar sites van derden
Derden kunnen op Motorstek.nl links plaatsen naar andere websites. Motorstek.nl heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook.

Klachten en informatie
Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van Motorstek.nl dien je deze zo spoedig mogelijk aan Motorstek.nl kenbaar te maken. Dit doe je door het sturen van een email naar service@motorstek.nl. Motorstek.nl spant zich er voor in de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Aansprakelijkheid
Motorstek.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van Motorstek.nl van welke aard dan ook, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld door Motorstek.nl.

Motorstek.nl kan naar bepaalde informatie vrij geven wanneer daar vanuit wettelijk of juridisch oogpunt aanleiding toe zou zijn.© 2007-2019 Motorstek - Powered by Motor-Forum.nl - Hosting by True - Served by Webserver 3

Cookies?Motorstek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.